O'Reilly logo
  • Nguyen Tuan thinks this is interesting:

is solved by creating open layers within the architecture

From

Cover of Software Architecture Patterns

Note

open layer: là layer cho phép layer ở trên nó có thể đi trực tiếp tới layer ở bên dưới nó mà ko cần đi qua open layer (trong khi vài request vẫn đi qua open layer)