O'Reilly logo
  • Nikolaos Mountzouris thinks this is interesting:

substr(phone,5,3)='920'