O'Reilly logo
  • Mai Lê thinks this is interesting:

Khi sử dụng các cơ sở cổ phần trực tiếp thay vì các cơ sở có vốn đầu tư, các giả định cơ cấu nguồn vốn có thể tránh được.

Note

Khi sử dụng vốn chủ sở hữu trực tiếp thay vì cơ sở vốn đầu tư, giả định về cấu trúc vốn có thể bị loại bỏ