O'Reilly logo
  • Krzysztof Safjanowski thinks this is interesting:

"Test".upcase.reverse